STT

Thời gian

Thuê bao

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng


1

11/02/2019

8477xxxxx06

Giải Ngày

100.000 VNĐ

2

12/02/2019

8489xxxxx53

Giải Ngày

100.000 VNĐ

3

13/02/2019

8490xxxxx38

Giải Ngày

100.000 VNĐ

4

14/02/2019

8493xxxxx85

Giải Ngày

100.000 VNĐ

5

15/02/2019

8490xxxxx38

Giải Ngày

100.000 VNĐ

6

16/02/2019

8490xxxxx38

Giải Ngày

100.000 VNĐ

7

17/02/2019

8489xxxxx55

Giải Tuần

1.000.000 VNĐ

8

18/02/2019

8489xxxxx55

Giải Ngày

100.000 VNĐ

9

19/02/2019

8489xxxxx53

Giải Ngày

100.000 VNĐ

10

20/02/2019

8489xxxxx53

Giải Ngày

100.000 VNĐ