STT

Thời gian

Thuê bao

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

1

29/12/2018

8490xxxx451

Giải Ngày

100.000 VNĐ

2

30/12/2018

8489xxxx063

Giải Tuần

1.000.000 VNĐ

3

31/12/2018

8490xxxx451

Giải Ngày

100.000 VNĐ

4

01/01/2019

8490xxxx451

Giải Ngày

100.000 VNĐ

5

02/01/2019

8489xxxx063

Giải Ngày

100.000 VNĐ

6

03/01/2019

8493xxxx948

Giải Ngày

100.000 VNĐ

7

04/01/2019

8489xxxx653

Giải Ngày

100.000 VNĐ

8

05/01/2019

8490xxxx301

Giải Ngày

100.000 VNĐ

9

06/01/2019

8489xxxx063

Giải Tuần

1,000,000 VNĐ

10

07/01/2019

8489xxxx063

Giải Ngày

100.000 VNĐ

11

08/01/2019

8477xxxx904

Giải Ngày

100.000 VNĐ

12

09/01/2019

8477xxxx914

Giải Ngày

100.000 VNĐ

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15