STT

Thời gian

Thuê bao

Giải thưởng

Giá trị giải thưởng

1

16/03/2019

8490xxxxx38

Giải Ngày

100.000 VNĐ

2

17/03/2019

8490xxxxx38

Giải Tuần

1.000.000 VNĐ

3

18/03/2019

8493xxxxx64

Giải Ngày

100.000 VNĐ

4

19/03/2019

8493xxxxx56

Giải Ngày

100.000 VNĐ

5

20/03/2019

8489xxxxx55

Giải Ngày

100.000 VNĐ

6

21/03/2019

8493xxxxx61

Giải Ngày

100.000 VNĐ

7

22/03/2019

8493xxxxx56

Giải Ngày

100.000 VNĐ

8

23/03/2019

8489xxxxx55

Giải Ngày

100.000 VNĐ

9

24/03/2019

8477xxxxx78

Giải Tuần

1.000.000 VNĐ

10

25/03/2019

8493xxxxx64

Giải Ngày

100.000 VNĐ

11

26/03/2019

8493xxxxx90

Giải Ngày

100.000 VNĐ

12

27/03/2019

8490xxxxx38

Giải Ngày

100.000 VNĐ

13

28/03/2019

8493xxxxx96

Giải Ngày

100.000 VNĐ

14

29/03/2019

8493xxxxx64

Giải Ngày

100.000 VNĐ

15

30/03/2019

8489xxxxx55

Giải Ngày

100.000 VNĐ

16

31/03/2019

8493xxxxx64

Giải Tuần

1.000.000 VNĐ